Tus | Tus Sınavları | Tus Sınavlarına Hazırlık Forumu  

Geri git   Tus | Tus Sınavları | Tus Sınavlarına Hazırlık Forumu > TUS (TIPTA UZMANLIK SINAVI) ve Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS)PLATFORMU > Çıkmış Tus Soruları ve Cevapları

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 11-23-2010, 08:57 PM   #1 (permalink)
Administrator
 
Üyelik tarihi: Feb 2010
Mesajlar: 56
Wink NİSAN 2007 TUS SINAV SORULARI (Temel ve Klinik Bilimleri)

NİSAN 2007 TUS SINAVI TEMEL BİLİMLER SORULARI


1. Aşağıdaki kaslardan hangisi trigonum suboccipitale’nin superomedial sınırını oluşturur?
A)
M. rectus capitis posterior minor
B) M. rectus capitis posterior major
C)
M. obliquus capitis inferior
D) M. obliquus capitis superior
E) M. splenius capitis

2. Şekildeki taralı bölgenin deri duyusunu ileten sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. cutaneus antebrachii posterior
B)
N. cutaneus antebrachii medialis
C) N. cutaneus antebrachii lateralis
D) N. medianus
E) N. ulnaris
3. Aşağıdaki sinirlerden hangisi orta kulak boşluğundaki promontorium’un üzerinden geçer?
A)
Chorda tympani
B) N. facialis
C) N. auricularis posterior
D) N. auriculotemporalis
E) N. tympanicus
4. Crista supraventricularis, aşağıdaki kalp bölümlerinin hangisinde yer alır?
A)
Sağ aurikula
B)
Sol aurikula
C) Sağ ventrikül
D)
Sol ventrikül
E)
Sol atrium
5.


Bir
interkostal aralığı gösteren yukarıdaki şekilde X ile belirtilen arter aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A. intercostalis anterior
B) A. intercostalis posterior
C)
A. thoracica interna
D) A. epigastrica superior
E) Ramus cutaneus lateralis
6. Aşağıdaki bağlardan hangisi ovaryumu pelvis duvarına asar?
A) Ligamentum suspensorium ovarii
B)
Ligamentum ovarii proprium
C) Mezovaryum
D) Mezosalpenks
E) Ligamentum latum uteri
7. Tractus opticus yoluyla gelen görme duyusu beyinde ilk olarak hangi bölgeye iletilir?
A)
Nucleus caudatus
B) Putamen
C) Globus pallidus
D) Corpus geniculatum laterale
E)
Talamus8. Aşağıdaki kemiklerin hangisinde tegmen tympani bulunur?
A)
Os parietale
B) Os sphenoidale
C) Os temporale
D)
Os ethmoidale
E) Os occipitale9. Aşağıdaki çekirdeklerden hangisi, mezensefalonda bulunmaz?
A)
Nucleus ruber
B) Nucleus nervi abducentis
C)
Nucleus nervi trochlearis
D) Nucleus nervi oculomotorii
E) Nucleus oculomotorius accessorius
10. Orbita medial duvarı travmalarında en sık aşağıdaki yapılardan hangisi zarar görür?
A) Sinus ethmoidales
B)
Sinus maxillaris
C) Fissura orbitalis superior
D) Fissura orbitalis inferior
E) Sinus frontalis
11. Hücrenin, hücreler arası matriks ile etkileşimini sağlayan transmembran yapıdaki adezyon reseptörleri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kateninler
B) Selektinler
C) Kaderinler
D) İntegrinler
E) Vinkülinler
12. Aşağıdakilerden hangisinin salgısı ışık-karanlık sikluslarına göre değişir ve biyolojik ritimlerin düzenlenmesinde etkili olur?
A)
Hipofiz
B) Pineal
C)
Sürrenal
D) Tiroid
E) Paratiroid
13. Multipolar motor nöronlar, medulla spinalisin hangi bölgesinde yer alır?
A)
Arka boynuz
B) Yan boynuz
C) Ön boynuz
D)
Beyaz madde
E) Canalis centralis’in duvarı14. Aşağıdaki lenfoid organların hangisindeki retikulum hücreleri, mezenşimal kökenli değildir ve epitelyal yapı özellikleri gösterir?
A)
Lenf düğümü
B) Mukozal lenfoid doku
C) Tonsiller
D) Dalak
E) Timus
15. Aşağıdaki hücrelerden hangisi mononükleer fagositer sisteme aittir?
A)
Keratinositler
B) Langerhans hücresi
C)
Merkel hücresi
D) Melanosit
E) Müller hücresi
16. Kalp hızı 200/dakika olan bir kişide süresi en belirgin şekilde kısalan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Aksiyon potansiyeli
B) Sistol
C) Absolü refrakter periyot
D) Relatif refrakter periyot
E) Diyastol
17. Aşağıdakilerden hangisi hipoksik hipoksinin nedenlerinden biri değildir?
A) Derin anemi
B)
Akciğer fibrozisi
C) Venöz-arteryal şantlar
D) Akciğer kollapsı
E) Solunum merkezinin depresyonu
18. Bazal ganglionlardaki lezyonlar aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A)
Kore
B) Paralizi
C)
Atetoz
D) Parkinson
E) Ballizm
19. Menstrüal siklusta progesteronun salınım paterni aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibidir?
A) B)
C) D)
E)
20. Aşağıdaki reflekslerden hangisi aşırı kasılan bir iskelet kasının tendonunun kopmasını engeller?
A)
Gerilme refleksi
B) Geri çekme refleksi
C) Çapraz ekstansiyon refleksi
D) Tersine gerilme refleksi
E) Resiprokal inervasyon
21. Aşağıdakilerden hangisi Golgi cisimciğinin işlevlerinden biri değildir?
A)
Protein glikozilasyonu
B) Karbonhidrat sentezi
C) Protein salgılanması
D) Lipid sentezi
E)
Proteinlerin dağılımı ve modifikasyonu
22. Aşağıdaki enzimlerden hangisi insülin artışı ile inhibe edilir?
A)
Lipoprotein lipaz
B) Hormona duyarlı lipaz
C)
HMG-KoA redüktaz
D) Asetil-KoA karboksilaz
E) Gliserol fosfat açiltransferaz
23. Östrojen reseptörleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Nükleer reseptör ailesindendir.
B) Homodimer oluşturur.
C) DNA ya bağlanma bölgesi içerir.
D) Ligand-bağımlı transaktivasyon fonksiyonu vardır.
E) Hücre içinde cAMP artışını uyarır.
24. Aşağıdaki sindirim kanalı salgılarından hangisinin içeriğinde miseller vardır?
A) Safra
B)
Mide salgısı
C) Tükürük
D) Pankreas salgısı
E) İnce bağırsak salgısı
25. Aşağıdakilerden hangisi mitokondride gerçekleşmez?
A)
ATP sentezi
B) DNA sentezi
C) Protein sentezi
D) Makromoleküllerin düşük pH da hidrolizi
E) Metabolit transportu
26. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi diazo reaksiyonu ile ölçülebilir?
A)
Kolesterol
B) Kreatin
C) Glukoz
D) Laktik asit
E) Bilirübin
27.

Serum protein elektroforezini gösteren yukarıdaki şekilde k5 – k6 noktaları arasındaki protein bandı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
b
B) γ
C)
a1
D) a2
E) Albümin
28. Aşağıdaki hormonlardan hangisi preprohormon olarak sentezlenmez?
A)
İnsülin
B) Melanosit stimüle edici hormon
C) Parathormon
D) Katekolaminler
E)
Angiotensin II
29. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesi ölçülerek tiamin eksikliği saptanabilir?
A)
Transaminaz
B) Transaldolaz
C) Transketolaz
D) γ-glutamil transpeptidaz
E) Formimino transferaz30. İnsülinle uyarılan glukoz alımı hangi taşıyıcı proteinle ve hangi dokularda gerçekleşir?
Taşıyıcı protein Doku
A) GLUT 1 Beyin, eritrosit, böbrek
B) GLUT 2 Karaciğer, pankreas
b-hücresi, ince bağırsak
C) GLUT 3 Beyin, böbrek, plasenta
D) GLUT 4 Kalp ve iskelet kası, yağ dokusu
E)
GLUT 5 İnce bağırsak31. Hipoaldosteronizmden şüphelenilen bir hastada teşhis için, aşağıdakilerin hangisinde verilen iyonların tükürükteki oranına bakılır?
A) Na+ / HCO3-B) Na+ / Cl-C) Na+ / Ca2+
D) Na+ / K+
E)
K+ / Cl-


32. Aşağıdaki retinoidlerden hangisi, diğerlerinin sentezi için öncül madde olarak kullanılır?
A)
b-karoten
B)
Retinol
C) Retinaldehit
D) All-trans-retinoik asit
E) 9-cis-retinoik asit
33. Hemoglobin ve miyoglobindeki Hem grubunun, oksijeni tersinir olarak bağlayabilmesi için demirin hangi oksidasyon düzeyinde olması gerekir?
A)
Fe0
B) Fe+
C) Fe2+
D)
Fe3+
E) Fe4+
34. Bağırsaklardan emilmeyen, dışkıyla atılan ve tok-sik etkili olduğu bilinen safra asidi aşağıdakiler-den hangisidir?
A)
Kolik asit
B) Litokolik asit
C)
Glikokolik asit
D) Taurokolik asit
E) Kenodeoksikolik asit
35. Üre ve kreatinin klerens testleri aşağıdakilerden hangisinin değerlendirilmesinde kullanılır?
A)
Tübüler ekskresyon
B) Tübüler reabsorpsiyon
C) Glomerüler filtrasyon hızı
D) Konsantre etme yeteneği
E) Kan akışı ve basıncı
36. Tunikamisin aşağıdaki moleküllerden hangisinin metabolizmasını inhibe eder?
A)
Tiamin pirofosfat
B) Dolikol fosfat
C)
Tetrahidrobiopterin
D) Lipoik asit
E) Tetrahidrofolat
37. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi pürinlerin biyosentezini inhibe etmez?
A) Vidarabin
B)
6-merkaptopürin
C) Sülfonamidler
D) Folat analogları
E) Azaserin
38. Aşağıdaki biyomoleküllerden hangisi olağan görevinin dışında, katalizör rolü de üstlenir?
A)
DNA
B) Kolesterol
C) Fosfolipid
D) Karbonhidrat
E) RNA39. Aşağıdaki mutasyon tiplerinden hangisi genellikle ağır bir klinik fenotipin oluşumuna neden olur?
A)
Yanlış anlamlı (missense)
B) Anlamsız (nonsense)
C) Çerçeve kayması (frameshift)
D)
Delesyon
E) İnsersiyon
40. Aşağıdakilerden hangisi otozomal resesif kalıtımın bir özelliği değildir?
A)
Hasta bireyin tüm çocukları mutant alleli taşır.
B) Ebeveynlerin taşıyıcı olması durumunda hastalık F1 neslinde 1/2 oranında görülür.
C)
Erkek ve dişi eşit oranda etkilenir.
D) Hasta bireylerin ebeveynleri çoğunlukla sağlıklıdır.
E) Hastalık normal alleli taşımayan bireylerde görülür.
41. Ökaryotik mRNA nın sentezi ve işlenmesi aşağıdaki hücre organellerinin hangisinde gerçekleşir?
A)
Hücre zarı
B) Çekirdek
C)
Çekirdekçik
D) Sitoplazma
E) Ribozom
42. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu aerobik bakterilerden biridir?
A)
Actinomyces israelii
B) Bacteroides fragilis
C) Mycobacterium tuberculosis
D) Porphyromonas gingivalis
E) Clostridium tetani43. Türkiye’den, güneyindeki komşu ülkelere günlük gezi yapan beş kişilik bir grubun üyelerinde dönüşten üç gün sonra ateş, sulu ishal belirtileri ortaya çıkmıştır. Dışkı kültüründe laktoz(-), tek tip koloniler gözlenmiştir. Motilite testi(+) olarak bulunmuştur.
Bu klinik tabloya aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin yol açtığı düşünülmelidir?
A)
Klebsiella
B) Proteus
C) Shigella
D) Salmonella
E)
Escherichia
44. Enterohemorajik Escherichia coli tarafından üretilen verotoksin, aşağıdaki bakterilerden hangisinin ürettiği toksin ile benzerlik gösterir?
A) Shigella dysenteriae
B)
Salmonella typhi
C) Enterotoksijenik Escherichia coli
D) Pseudomonas aeruginosa
E) Proteus vulgaris
45. Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin salgıladığı endotoksinler, komplemanın alternatif yoldan aktivasyonuna eden olur?
A)
Streptococcus pyogenes
B) Enterococcus faecalis
C) Clostridium perfringens
D) Pseudomonas aeruginosa
E)
Bacillus cereus
46. Piyojenik apseye yol açan aerob, Gram(+), katalaz(+), aside dirençli boyanan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nocardia asteroides
B)
Bacillus anthracis
C) Mycobacterium leprae
D) Actinomyces israelii
E) Staphylococcus aureus
47. Aşağıdakilerden hangisi Streptococcus pneumoniae suşlarının serotiplendirilmesinde kullanılır?
A)
Optokin duyarlılığı
B) Katalaz testi
C) Antistreptolizin O tayini
D) Safrada erime testi
E) Quellung reaksiyonu


48. Bir enfeksiyon etkeninin doku veya hücreler içindeki yerleşimi aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle gösterilebilir?
A)
Dot blot hibridizasyon
B) Southern blot hibridizasyon
C) Polimeraz zincir reaksiyonu
D) İn situ hibridizasyon
E) Revers transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyon
49. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda immün komplekslerin rolü yoktur?
A)
Hepatit B enfeksiyonundaki deri döküntüleri
B) Rubella enfeksiyonundaki eklem bulguları
C) Meningokoksemideki deri döküntüleri
D)
Serum hastalığındaki eklem bulguları
E) Eritema enfeksiyozumdaki deri döküntüleri50. Gama interferon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Glikozillenmiş bir proteindir.
B) İmmün düzenleyici olarak rol oynar.
C) Mitojenler tarafından indüklenir.
D) pH 2 ye duyarlıdır.
E) Nötrofiller tarafından sentezlenir.51. Aşağıdakilerden hangisi zarflı DNA viruslarından biridir?
A) Herpesvirus
B)
Adenovirus
C) Papillomavirus
D) Parvovirus
E) Polyomavirus
52. Enfeksiyöz mononükleozisli bir hastada oluşan aşağıdaki antikorlardan hangisi Epstein-Barr virusuna özgü değildir?
A)
Erken antijen antikoru
B) Nükleer antijen antikoru
C) Kapsid antijen antikoru
D) Membran antijen antikoru
E) Heterofil antikor53. Kuduz olduğundan şüphelenilen bir köpek tarafından ısırılan bir kişiye en kısa zamanda aşağıdaki tedavilerden hangisi uygulanmalıdır?
A)
Kuduz immünoglobulini + alfa interferon
B) Kuduz immünoglobulini + diploid hücre aşısı
C) Ribavirin + rifampisin + diploid hücre aşısı
D) Kuduz immünoglobulini + bromodeoksiüridin
E) Diploid hücre aşısı + zidovudin + ribavirin54. Prionlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
İnkübasyon süresi yıllar alabilir.
B) Formaldehitle sterilizasyona dirençlidir.
C) Protein ve nükleik asitten oluşur.
D)
Santral sinir sisteminde vakuoller oluştururlar.
E) Konakta immün yanıt oluşturmazlar.
55. Hepatit C’li hastalarda moleküler yöntemlerle virus RNA’sı kalitatif ve kantitatif olarak saptanabilmektedir.
Bu yöntem, aşağıdaki durumların hangisinde kullanılmaz?
A) Serokonversiyon öncesi akut enfeksiyon tanısında
B) Antikoru şüpheli pozitif hastaların doğrulanmasında
C) Antikoru pozitif hastalarda virusun tiplendirilmesinde
D) Toplumun virus varlığı yönünden taranmasında
E)
Antiviral tedaviye cevabın takibinde
56. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca deri ve tırnaklarda enfeksiyon oluşturur?
A) Epidermophyton floccosum
B)
Microsporum canis
C) Microsporum gypseum
D) Trichophyton mentagrophytes
E) Trichophyton rubrum

57. Aşağıdaki dermatofitlerden hangisi diğerlerine göre çok aşırı inflamatuvar reaksiyon oluşturur?
A)
Trichophyton schoenleinii
B) Trichophyton rubrum
C) Trichophyton tonsurans
D) Trichophyton verrucosum
E) Epidermophyton floccosum
58. Aşağıdaki parazitlerden hangisi kist formu ile sindirim yolundan bulaşarak amipli dizanteriye neden olur?
A)
Giardia intestinalis
B) Cyclospora cayetanensis
C) Entamoeba histolytica
D) Leishmania donovani
E) Balantidium coli
59. Mardin’de askeri görevini tamamlayan 25 yaşındaki bir kişi aniden başlayan astım benzeri belirtiler nedeniyle başvuruyor. Daha önce astıma ait hiçbir yakınması olmayan bu hastanın yapılan dışkı incelemesinde 40-50 boyutlarında tabakalardan oluşmuş oval yapılar saptanıyor.
Bu hastadaki klinik tabloya yol açan parazit aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Taenia saginata
B) Ascaris lumbricoides
C) Hymenolepis nana
D) Dicrocoelium dendriticum
E) Enterobius vermicularis
60. Enfekte karaciğerle hazırlanan ve az pişirilen bir yemek yiyen hastanın gaitasında yumurtalar saptanıyor.
Bu kişide yalancı parazitizme neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Schistosoma haematobium
B) Echinococcus granulosus
C) Ascaris lumbricoides
D) Cryptosporidium parvum
E) Fasciola hepatica61. Gaucher hastalığında fagositik hücreler içinde biriken madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sfingomiyelin
B) Glukoserebrozid
C)
Mukopolisakkarid
D) GM2 gangliozid
E) Sülfatid62. Marfan sendromundan aşağıdakilerin hangisindeki mutasyon sorumludur?
A) Fibrillin
B)
Kollajen
C) Ankrin
D) Distrofin
E) Spektrin63. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümlü hücre zedelenmesine örnektir?
A)
Serebral infarkt
B) Timusta apoptoza giden T hücreleri
C) Karaciğer hücrelerinde yağlı değişim
D)
Ayakta yaş gangren
E) Akut pankreatite bağlı yağ nekrozu
64. İyonize radyasyonun neden olduğu hücresel DNA zedelenmesi sonucu neoplazm gelişiminde, aşağıdaki genlerden hangisinin mutasyonu önemli rol oynar?
A)
c-abl
B) k-ras
C) c-myc
D) p53
E) bcl-2
65. Aşağıdakilerden hangisi tip II aşırı duyarlılık hastalıklarından biridir?
A)
Kontakt dermatit
B) Allerjik rinit
C) Sistemik lupus eritematozus
D) Goodpasture sendromu
E)
Serum hastalığı
66. Aşağıdakilerin hangisinde, temel patofizyolojik mekanizma hidrostatik basınç artımına bağlı değildir?
A) Kwashiorkor hastalığında görülen ödem
B)
Konjestif kalp yetmezliğine bağlı alt ekstremitelerde görülen ödem
C) Konstriktif perikardite bağlı ödem
D) Karaciğer sirozunda asit gelişimi
E) Nefrotik sendromda alt ekstremitelerde görülen ödem


Şüphe oluşturan bir soru, 66 nolu ödemle ilişkili sorudur. Gerek kwashiorkor gerekse nefrotik sendromda hipoalbuminemiye bağlı ödem gelişir. Cevap kwashiorkor olarak açıklanmış olmakla birlikte Robbins Pathologic Basis of Disease 2005 baskısı sayfa 120'deki tablo ve metinde ifadelere göre bu sorunun net bir şekilde iki doğru cevabı vardır. A ve E. Ancak nefrotik sendromda hipoalbuminemiye bağlı gelişen ödem generalizedir ama seçenekte "nefrotik sendromda alt ekstremitelerde görülen ödem" şeklinde geçen ifade biraz kafa karıştırmaktadır. Yine de ilgili sayfada hiç bir istisna belirtilmediği için biz sorunun iki doğru cevabı olduğunu düşünmekteyiz.


67. Aşağıdakilerden hangisi amiloid fibril proteinlerinden biri değildir?
A)
Transtiretin
B) b2-mikroglobulin
C) Kalsitonin
D) Prealbümin
E) Transferrin68. Aşağıdaki sistemik hastalıklardan hangisi, ağız boşluğunda görülen viral ve fungal enfeksiyonlar, bazen de Kaposi sarkomu ve saçlı (hairy) lökoplazi ile karakterizedir?
A)
Enfeksiyöz mononükleozis
B) Rendu-Osler-Weber sendromu
C) Pemfigus
D) HIV enfeksiyonu
E)
Dermatomiyozit69. Yaşlı hastalarda aort, karotis ve oftalmik arterleri tutan damar hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Wegener granülomatozu
B) Takayasu hastalığı
C) Poliarteritis nodosa
D) Kawasaki hastalığı
E) Dev hücreli arterit70. Kırk yaşında bir erkek hastaya, burundan gelen kanlı akıntı nedeniyle sinüzit tedavisi uygulanmış ancak fayda sağlanmamıştır. Yapılan nazofarenks biyopsisinde nekrotizan granülomlar, radyolojik incelemede ise akciğerlerde pnömonik infiltrasyon varlığı saptanmıştır. Klinik tabloya akut böbrek yetersizliği eklenmiş ve serumda c-ANCA(+) olarak bulunmuştur.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Klasik tipte poliarteritis nodosa
B) Mikroskopik polianjiitis
C) Wegener granülomatozu
D)
Tüberküloz
E) Antiglomerül bazal membran hastalığı
71. Aşağıdakilerden hangisi kronik miyeloproliferatif hastalıklardan biri değildir?
A)
Kronik miyeloid lösemi
B) Miyelofibrozisle birlikte miyeloid metaplazi
C) Esansiyel trombositoz
D) Polisitemia vera
E) Saçlı hücreli lösemi72. Yüzünde ödem ve nefes darlığı ile doktora başvuran genç bir kadın hastada mediastinal lenfadenopati saptanıyor. Alınan biyopside kalın fibröz bantlar ile birbirinden ayrılan nodüller izleniyor. Nodüllerin içinde belirgin nükleollü, geniş sitoplazmalı, CD30 ve CD15 pozitif dev hücreler gözleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Lenfoblastik lenfoma
B) Hodgkin lenfoma
C)
Büyük B hücreli lenfoma
D) Timoma
E) Teratom
73. İnce bağırsak biyopsisinde diffüz iltihap, villuslarda atrofi veya kayıp, intraepitelyal lenfositlerde artış ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çölyak hastalığı
B)
Disakkaridaz eksikliği
C) İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı
D) Whipple hastalığı
E) Nekrotizan enterokolit74. On yaşındaki bir erkek çocukta ateş ve karın ağrısı sonucunda yapılan apendektomide apendiks uç kısmında lümeni tıkayan 1 cm çaplı oluşum izlenmiştir.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Adenokarsinom
B) Malign lenfoma
C) Karsinoid tümör
D)
Leyomiyom
E) Villöz adenom
75. Bağırsakta transmural iltihap, kazeasyon göstermeyen granülomlar ve fistüllerle karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sarkoidoz
B) Ülseratif kolit
C) Tifo
D) Crohn hastalığı
E)
İskemik kolit
76. AIDS’li bir hastada santral sinir sisteminde gelişebilen nekrotizan ventriküloensefalitin en olası etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitomegalovirus
B)
Arbovirus
C) Herpes simpleks tip 2 virusu
D) Polyomavirus
E) Toksoplazma
77. Lupus nefritinde en sık görülen ve prognozu en kötü etkileyen histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mezengial proliferatif
B) Diffüz proliferatif
C)
Minimal değişiklikler gösteren
D) Membranöz
E) Fokal proliferatif
78. Hızlı ilerleyen glomerülonefriti belirleyen en önemli histopatolojik özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mezengial hücre proliferasyonu
B) Bazal membran kalınlaşması
C) Endokapiller hücresel proliferasyon
D) Kapiller lümenlerinde polimorf nüveli lökositler
E) Paryetal hücre proliferasyonu ve kresentler79. Pap smear incelemesinde insan papillomavirus etkisi rapor edilen kadın hastada, tedavi yapılmazsa aşağıdaki neoplazilerden hangisi gelişebilir?
A)
Endometrial karsinom
B) Leyomiyom
C) Servikal skuamöz hücreli karsinom
D)
Overin seröz papiller karsinomu
E) Leyomiyosarkom
80. Aşağıdakilerden hangisi testis kanseri insidansında artışa neden olur?
A) Kriptorşidizm
B)
Granülomatöz orşit
C) Kabakulak
D) Sifiliz
E) Marfan sendromu
81. Oral yolla kullanılan ve aynı aktif maddeyi içeren A ve B ilaçlarının biyoyararlanımları sırasıyla % 40 ve % 80 dir. A ilacı 10 mg dozda kullanılıyorsa aynı farmakokinetik profili sağlayabilmek için B ilacı kaç mg dozda kullanılmalıdır?
A) 5
B)
10
C) 20
D) 80
E) 10082. Migren nöbeti tedavisinde kullanılan aspirin aşağıdakilerden hangisiyle birlikte verilirse etkisi daha kısa sürede ortaya çıkar?
A)
İnce bağırsak kan akımını azaltan propranolol ile
B) Mide suyu pH sını yükselten sodyum bikarbonat ile
C) Tükürük salgısını artıran potasyum iyodür ile
D) Mide boşalmasını hızlandıran metoklopramid ile
E)
Kolonda su tutarak kitle oluşturan metil selüloz ile83. Aşağıdaki ilaç geliştirme evrelerinin hangisinde, ilaç sağlıklı gönüllülerde denenir?
A)
Preklinik çalışmalar
B) Faz I
C)
Faz II
D) Faz III
E) Faz IV
84. Aşağıdakilerden hangisi farmakolojik anlamıyla tolerans teriminin en doğru tanımıdır?
A) İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra ilaca yanıtta görülen azalma
B)
İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra ilaç etkinliğini sürdürebilmek için gereken doz artırımı
C) İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra metabolizmasının artması
D) İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra plazmada istenen ilaç konsantrasyon düzeyine ulaşılamaması
E) İlacın tekrarlanan kullanımlarından sonra reseptöre bağlanma afinitesinde azalma


Bu sorunun iki doğru cevabı bulunmaktadır: A ve B.

85. Aşağıdakilerden hangisi neostigminin yan etkilerinden biri değildir?
A)
Bulanık görme
B) Terleme
C) Kabızlık
D)
Bulantı, kusma
E) Bronkospazm
86. Aşağıdakilerin hangisinde nikotinik reseptör bulunmaz?
A)
Parasempatik ganglion
B) İskelet kası
C) Sempatik ganglion
D) Adrenal medulla
E) Bronş düz kası
87. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi glokom tedavisinde kullanılmaz?
A)
Pilokarpin
B) Apraklonidin
C) Demekaryum
D) Metazolamid
E) İndoramin88. Küçük bir cerrahi girişim yapılacak hastaya, intra-venöz yoldan droperidol ve fentanil uygulanması,
I. çizgili kaslarda gevşeme
II. sakinleşme
III. bilinç kaybı
IV. motor aktivitede azalma
V. analjezi
durumlarından hangilerini ortaya çıkarabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II, IV ve V
E)
III, IV ve V
89. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin antidepresan etkinliği MAO-A enziminin inhibisyonuna bağlıdır?
A)
Bupropion
B) Mianserin
C) Moklobemid
D)
Maprotilin
E) Fluoksetin
90. Aşağıdaki antiastmatiklerden hangisi, etkisi geç başladığı için akut bronkospazmda yarar sağlamaz?
A)
Salbutamol
B) Salmeterol
C)
Terbutalin
D) Adrenalin
E) Metaproterenol
91. Aşağıdakilerden hangisi antidiyareik olarak kullanılan ilaçlardan biridir?
A) Loperamid
B)
Laktuloz
C) Domperidon
D) Granisetron
E) Bisakodil
92. iNOS (NOS-2) enziminin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Nöronlarda bulunur.
B) 12. kromozom ile ilişkilidir.
C) Endotoksin ile indüklenir.
D)
Kalsiyuma bağımlıdır.
E) Düz kas hücrelerinde bulunmaz.
93. Kanser kemoterapisine bağlı kusmaların tedavisinde diğerlerine göre daha etkili olan ilaç kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Domperidon + apomorfin
B) Trimetobenzamid + skopolamin
C) Dimenhidrinat + proklorperazin
D) Metoklopramid + meklizin
E) Ondansetron + deksametazon
94. Aşağıdakilerden hangisi angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerinden biri değildir?
A)
Fosinopril
B) Perindopril
C) Trandolapril
D) Minoksidil
E)
Benazepril
95. Kalp glikozidlerinin hücresel temel etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Na+, K+- ATPaz inhibisyonu
B)
Na+ konsantrasyonunun azalması
C) ATP düzeyinin artması
D) cAMP düzeyinin artması
E) Hücre içine Ca2+ girişinin azalması
96. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir?
A)
Perindopril
B) Karvedilol
C) Verapamil
D)
Klortalidon
E) Valsartan


97. Subaraknoid kanamalarda özellikle tercih edilmesi gereken kalsiyum kanal blokörü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Nifedipin
B) Nimodipin
C)
Verapamil
D) Nitrendipin
E) Diltiazem
98. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Lepra hastalığının tedavisinde kullanılmaz?
A)
Klofazimin
B) Rifampin
C) Dapson
D) Sulfokson sodyum
E) Kapreomisin99. Aşağıdaki antiviral ilaçlardan hangisi nukleosid revers transkriptaz inhibitörüdür?
A) Zidovudin
B)
Asiklovir
C) Vidarabin
D) Trifluridin
E) Foskarnet100. Aşağıdakilerden hangisi hormonal olarak aktif tüm steroidlerin sentezini bozar?
A)
Drospirenon
B) Eplerenon
C) Triamsinolon
D) Aminoglutetimid
E)
Metirapon
caner isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Alt 11-23-2010, 08:58 PM   #2 (permalink)
Administrator
 
Üyelik tarihi: Feb 2010
Mesajlar: 56
Standart

NİSAN 2007 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi yüksek debili kalp yetmezliği nedenlerinden biri değildir?
A)
Kronik anemi
B) Hipotiroidi
C)
Beriberi
D) Paget hastalığı
E) Gebelik

2. EKG çekiminde, aşağıdaki prekordiyal derivasyonlardan hangisinin elektrot yeri karşısında belirtilen değildir?
Prekordiyal Elektrot yeri derivasyonA) V1 Sternum sağı, 4. interkostal aralık
B) V2 Sternum solu, 4. interkostal aralık
C) V3 V2 – V4 arası
D) V4 Midklaviküler hat, 5. interkostal aralık
E) V5 Midaksiller hat, 5. interkostal aralık
3. Atrial fibrilasyonun gelişmesi, aşağıdaki kalp seslerinden hangisinin kaybolmasına neden olur?
A)
Birinci kalp sesi
B) İkinci kalp sesi
C) Üçüncü kalp sesi
D) Dördüncü kalp sesi
E)
Perikardiyal vuru (knock) sesi4. Alveolar-arteryal oksijen farkı (PAO2 PaO2) aşağıdaki hastalıkların hangisinde artmaz?
A)
Pulmoner tromboemboli
B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
C) Alveolar hipoventilasyon sendromu
D)
İntrakardiyak şantlar
E) Pnömoni

5. Elli yedi yaşında bir erkek hasta üç gün önce başlayan öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden 25 yıldır sigara içtiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede 38 °C ateş, sağ göğüste posteriorda ve bazalde taktil fremitusun artmış olduğu gözleniyor ve krepitan raller duyuluyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağ alt lobda pnömoni
B)
Sağ ana bronşta tümör ve atelektazi
C) Sağ plevral efüzyon
D) Sağ alt lobda kaviter lezyon
E) Pulmoner fibrozis
6. Cushing sendromuna neden olan ektopik ACTH-salgılayan tümör ile hipofizer ACTH-salgılayan adenomun ayırıcı tanısında aşağıdaki yöntemlerden hangisi en duyarlıdır?
A)
Bazal ACTH düzeyi tayini
B) Düşük doz deksametazon supresyon testi
C) Gecelik deksametazon supresyon testi
D) CRH stimülasyon testi
E) İnferior petrosal venöz örnekleme
7. Diyabetik ketoasidozun tedavisinde aşağıdakilerden hangisi uygun yaklaşımlardan biri değildir?
A)
pH düzeyi 7 den düşük ise bikarbonat uygulanması
B) Serum potasyum düzeyinin izlenmesi
C) Regüler insülinin 0.10-0.15 U/kg bolus intravenöz uygulandıktan sonra, 0.10 U/kg infüzyon şeklinde verilmesi
D) İlk bir saat içinde 1000 ml % 0.45 NaCI infüzyonu yapılması
E)
Aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının izlenmesi

8. Kronik yorgunluk, el ve ayaklarında kramplar yakınmalarıyla başvuran 45 yaşında bir kadın hastanın öyküsünden 4 yıldır pernisiyöz anemi için B12 vitamini aldığı ve 2 yıldır Hashimoto tiroiditi için 0.1 mg levotiroksin kullandığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede Chvostek belirtisi gözleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vitamin D eksikliği
B) Hipoparatiroidi
C)
Renal yetmezlik
D) Hipoalbüminemi
E) MEN 2A sendromu
9. Anemisi, lökopenisi, trombositopenisi ve karın ağrısı olan 25 yaşındaki bir kadın hastada yapılan fizik muayenede Budd-Chiari sendromu ve splenomegali saptanıyor. Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin miktarı % 7.2 g, hematokrit değeri % 26, retikülosit sayısı % 7.5 olarak bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paroksismal noktürnal hemoglobinüri
B)
Talasemi major
C) Behçet hastalığı
D) Miyelodisplastik sendrom
E) Fanconi aplastik anemisi

10. Otuz dokuz yaşında bekar bir kadın hasta sağ alt ekstremitesinde ağrı ve şişme yakınmalarıyla başvuruyor. Hastanın öyküsünden 3 yıl önce mezenter arter trombozu nedeniyle ameliyat edildiği ve babasının akut miyokart enfarktüsü nedeniyle 49 yaşında vefat ettiği öğreniliyor. Hastanın yapılan tetkikleri sonucunda Doppler ultrasonografide derin ven trombozu gözleniyor ve trombosit sayısı 350.000/mm3 olarak saptanıyor.
Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Herediter trombofili
B)
Ailesel Akdeniz ateşi
C) Dissemine intravasküler koagülasyon
D) Miyeloproliferatif sendrom
E) Hiperfenilalaninemi
11. Aşağıdaki akciğer kanseri histolojik tiplerinden hangisi en sık görülür?
A)
Bronkial karsinoid
B) Epidermoid karsinom
C) Büyük hücreli karsinom
D) Adenokarsinom
E)
Primer pulmoner lenfoma
12. Hodgkin lenfoma tedavisinde kullanılan alkilleyici ilaçlara bağlı en sık gelişen ikincil kanser aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hepatoselüler karsinom
B) Melanom
C) Akut lösemiler
D)
Akciğer kanseri
E) Meme kanseri
13. Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunun bulgularından biri değildir?
A)
Hipokalemi
B) Plazma aldosteron aktivitesinde artma
C) Hiperkalsiüri
D) Prostaglandin E2 yapımında artma
E) Hipertansiyon14. Aşağıdakilerden hangisi, kronik ağır hipopotaseminin bulgularından biri değildir?
A) EKG de P-R mesafesinde kısalma
B)
Hipoventilasyon
C) Rabdomiyolizis
D) Paralitik ileus
E) Nefropati
15. Yirmi yaşında bir erkek hasta 5 aydır devam eden her iki topukta ve alt bel bölgesinde ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünden daha önce kendisin de ve ailesinde böyle bir bulgu olmadığı öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede bilateral topuk duyarlılığı saptanıyor. Laboratuvar tetkiklerinde eritrosit sedimentasyon hızı 98 mm/saat, CRP düzeyi 9.5 mg/dL, lökosit sayısı 6400/mm3, serum albümin düzeyi 3.4 g/dL, serum globulin düzeyi 4.3 g/dL, ürik asit düzeyi 5.9 mg/dL ve anti-DNA antikorları negatif olarak bulunuyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Polimiyalji romatika B) Behçet hastalığı
C) Romatoid artrit
D) Ankilozan spondilit
E) Gut16. Lökopeni, lenfopeni ve trombositopeni gibi hematolojik bulguların en sık görüldüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Romatoid artrit
B) Poliarteritis nodosa
C) Sistemik lupus eritematozus
D)
Sistemik skleroz
E) Ailesel Akdeniz ateşi
17. Hepatit B enfeksiyonuna ikincil karaciğer sirozu ile izlenen 68 yaşında bir hastada karaciğer sağ lobda kitle ve kanda yüksek alfa-fetoprotein düzeyi saptan-mıştır.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hepatoselüler adenom
B) Hepatoselüler karsinom
C)
Metastatik kolon karsinomu
D) Anjiyosarkom
E) Fokal nodüler hiperplazi
18. Altı aydır süren dispepsi yakınmasıyla başvuran 38 yaşında bir kadın hastanın öyküsünden ailesinde de benzer şikâyetlerin olduğu, yakınmasının H2 reseptör kullanımıyla azaldığı, 1 aydır geceleri uykudan epigastrik ağrı ile uyandığı, nadiren retrosternal yanmasının olduğu ve son 2 aydır 4 kg zayıfladığı öğreniliyor.
Bu hastada aşağıdakilerden hangisi en önemli üst gastrointestinal sistem endoskopi endikasyonudur?
A)
Yaşı
B) Yakınma süresi
C) Yakınmasının ilaçla düzelmesi
D) Kilo kaybı
E)
Aile öyküsü19. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi Echinococcus granulosus’a bağlı kistik hastalığın tedavisinde kullanılır?
A) Albendazol
B)
Metronidazol
C) Ornidazol
D) Dihidroemetin
E) Primetamin


20. Kırk dört yaşında bir erkek hasta 6 haftadır devam eden ateş, gece terlemesi, kanlı balgam, kilo kaybı ve dispne yakınmalarıyla hastaneye yatırılıyor. Hastanın çekilen akciğer grafisi aşağıdaki gibidir.Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Stafilokokkal pnömoni
B) Milier tüberküloz
C)
Akciğer kanseri lenfatik yayılımı
D) Nokardiyozis
E) Lyme hastalığı

21. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide görülen yapısal beyin anormalliğidir?
A)
Dorsal talamusta nöron fazlalığı
B) Hipokampal nöronlarda cisimsel büyüklük
C) Kortikal nöronlarda cisimsel büyüklük
D) Lateral ventriküllerde daralma
E) Azalmış kortikal volüm


22. Aşağıdakilerden hangisinin intihar girişimine yol açma olasılığı en yüksektir ?
A)
Sosyal fobi
B) Disosiyatif bozukluk
C) Bipolar bozukluk
D)
Obsesif kompülsif bozukluk
E) Konversiyon

23. Yıl ortası nüfusu 10 763, toplam kadın nüfusu 5233, 15-49 yaş grubu kadın nüfusu 5051, canlı doğum sayısı 308, gebeliğin 28. haftasını tamamladıktan sonra ölü doğan bebek sayısı 10 olan bir ilçede aynı yılki bebek ölümleri ile ilgili bilgiler şöyledir:0-7 günlükken ölen bebek sayısı : 8
8-28 günlükken ölen bebek sayısı : 15
29-365 günlükken ölen bebek sayısı : 56
Bu bilgilere göre, ilçedeki perinatal ölüm hızı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle hesaplanır?

A)
10 + 8
10 + 308

x 1000
B)
10
10 + 308

x 1000
C)
10 + 8
308

x 1000
D)
8+15+56
308

x 1000
E)
10+8+15
308

x 100024. Bir tarama programında muayene edilen 1000 kişiden 110’u hastalık yönünden şüpheli bulunmuştur. İleri inceleme sonucunda 100 kişi hasta tanısı almıştır. Hastaların 20’si tarama testinin sağlam olarak değerlendirdiği gruptadır. Hasta tanısı alanların 40’ı önceden hasta olduğunu bilmemektedir.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A)
Tarama testinin duyarlılığı 100/1000 dir.
B) Tarama testinin seçiciliği 110/1000 dir.
C) Pozitif testin prediktif değeri 40/100 dür.
D) Tarama testinin yanlış pozitif sayısı 30 dur.
E)
Tarama testinin tutarlılığı 870/1000 dir.
25. Sağ bacağını direksiyona dayayarak uyuyan bir kamyon şoförü uyandığında sağ ayağında kuvvetsizlik fark ediyor. Hastanın muayenesinde sağda düşük ayak, sağ ayak dorsifleksiyon kuvvetinde azalma ve yürüyüşünde stepaj saptanıyor.
Bu durumda aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelendiği düşünülmelidir?
A)
N. tibialis posterior
B) N. femoralis
C) N. peroneus communis
D)
N. obturatorius
E) N. femoralis cutaneus lateralis
26. Siringomiyelide gözlenen karakteristik duyu bozukluğu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Üst ekstremite derin tendon reflekslerinde hiperaktivite
B) Dokunma duyusu kaybı olmaksızın ağrı-ısı duyusu kaybı
C)
İki taraflı dokunma duyusu kaybı
D) Tek taraflı pozisyon duyusu kaybı
E) Çapraz ağrı-ısı duyusu kaybı
27. Sifilizin ikinci devresinde, oral mukozada gözlenen bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Lökoplazi
B) Aft
C) Erozyon
D) Bül
E) Müköz plak
28. Aşağıdaki durumların hangisinde masaj uygulaması kontrendikedir?
A) Malign durumlarda
B)
Venöz dolaşımı kolaylaştırmada
C) Cilt altı yapışıklıkların açılmasında
D) Kas spazmlarının giderilmesinde
E) Lenfatik drenajı kolaylaştırmada

29. Akut inme (strok) ile acil servise getirilen bir has-tada nörolojik klinik değerlendirme sonrası ilk yapılması gereken radyolojik inceleme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgisayarlı beyin tomografisi
B)
Serebral anjiyografi
C) Transkranial utrasonografi
D) Magnetik rezonans görüntüleme
E) Direkt kafa grafisi
30. Otuz yedi yaşında bir erkek hasta ateş, prodüktif öksürük ve kilo kaybı yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden epilepsi tedavisi gördüğü, ancak ilaçlarını düzenli kullanmadığı öğreniliyor. Genel durumu düşkün, ağzında kötü bir koku ve diş hijyeninin bozuk olduğu gözleniyor. Yapılan fizik muayenede ateş 38.7 °C, nabız 98/dakika, kan basıncı 110/70 mmHg olarak bulunuyor. Hastanın çekilen akciğer grafisi aşağıdaki gibidir.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Mendelson sendromu
B) Pulmoner emboli
C) Aspergillozis
D) Akciğer apsesi
E)
Bronkojenik karsinom
31. Yenidoğanın hemorajik hastalığı aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliğinde gelişir?
A)
Vitamin C
B) Vitamin B12
C) Vitamin K
D)
Vitamin A
E) Vitamin B132. Kraniotabes aşağıdaki durumların hangisinde beklenen bir bulgu değildir?
A)
Prematürite
B) Marfan sendromu
C)
Raşitizm
D) Osteogenezis imperfekta
E) Hidrosefali
33. Aşağıdakilerden hangisi Apgar skorlaması kriterlerinden biri değildir?
A)
Kalp hızı
B) Solunum paterni
C) Kas tonusu
D) Renk
E) Patella refleksi34. Hepatit B taşıyıcısı anneden doğan bir bebekle ilgili olarak en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Anne ile bebeğin ayrılması ve emzirmenin önlenmesi
B) Anne sütündeki koruyucu maddeler bebeğin enfeksiyonu almasını engelleyeceğinden özel bir önleme gerek yoktur.
C) Bebeğin doğumdan sonra hemen aşılanması ve ilk 3 hafta emzirilmemesi
D) Bebeğe doğumdan hemen sonra hepatit B immünoglobulini yapılması ve aşılanması
E)
Bebek enfeksiyonu intrauterin almış olacağından herhangi bir önlemin yararı yoktur.
35. Otuz yedi haftalık doğan bir bebeğin, doğar doğmaz gelişim çizelgelerine göre yapılan değerlendirilmesinde; vücut ağırlığının % 3 ün altında olduğu, baş çevresinin ise % 25-50 arasında olduğu belirleniyor.
Bu bebekte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkma olasılığı en yüksektir?
A) Hipotermi, hipoglisemi ve polisitemi
B)
Respiratuvar distres sendromu
C) B grubu streptokok enfeksiyonu sıklığında artma
D) Hipernatremi, hipokalemi
E) Kilosu düşük olmakla birlikte baş çevresi normal sınırlarda olduğundan herhangi bir sorun beklenmez.
36. Preeklamptik anne bebeklerinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A)
İntrauterin gelişme geriliği
B) Polisitemi
C) Hipoglisemi
D) Trombositopeni
E) Makrosomi37. Akut romatizmal ateş profilaksisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3-4 haftada bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması
B)
Her gün trimetoprim-sulfametoksazol verilmesi
C) Her gün tek doz rifampisin verilmesi
D) 3-4 haftada bir intramusküler yoldan seftriakson uygulanması
E) Her gün oral yoldan ampisilin verilmesi
38. Beş yaşında bir erkek çocuk ani başlayan yüksek ateş, karın ağrısı, tenesmus, kusma, günde 8-10 kez olan sulu, mukuslu, kanlı ishal yakınmalarıyla acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayenede ateş, karında hassasiyet, deliryum ve menenjizm saptanıyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Salmonella enfeksiyonu
B) Rotavirus enfeksiyonu
C) Shigella’ya bağlı dizanteri
D)
Kolera
E) Enteroviral enfeksiyon

39. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında görülen AIDS’in bulgularından biri değildir?
A)
Lenfadenopati
B) Trombositoz
C)
Splenomegali
D) Anemi
E) Oportunistik enfeksiyonlar

40. Mikroftalmi, miyokardit, sensorinöral işitme kaybı, menengoensefalit, patent duktus arteriozus gibi bulgularla seyreden intrauterin enfeksiyona yol açan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Toxoplasma gondii
B) Chlamydia trachomatis
C) Varicella zoster virusu
D) Sitomegalovius
E) Rubella virusu
41. Mental retardasyon, mikrosefali, seboreik veya ekzamatöz deri lezyonları olan açık renk tenli bir çocukta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A)
Sistinozis
B) Metilmalonik asidemi
C) Akçaağaç şurubu idrar hastalığı
D) Fenilketonüri
E)
Histidinemi
42. Aşağıdakilerden hangisi lizozomal depo hastalıklarından biri değildir?
A) İnfantil Refsum hastalığı
B)
Fabry hastalığı
C) Mukolipidoz
D) GM1-gangliosidoz
E) Gaucher hastalığı
43. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağında görülen Wilson hastalığının bulgularından biri değildir?
A)
Fulminan hepatik yetmezlik
B) Puberte prekoks
C)
Siroz
D) Kronik hepatit
E) Hemolitik anemi
44. Süt çocukluğu döneminde, aşağıdaki durumların hangisinde gastrointestinal kanama görülmez?
A)
İnek sütü allerjisi
B) Anal fissür
C) İnvajinasyon
D) Pilor stenozu
E)
Meckel divertikülü
45. Üç yıl önce tip 1 diabetes mellitus tanısı alan 12 yaşındaki bir çocuğun değerlendirilmesinde, aşağıdakilerden hangisinin prognoza etkisi yoktur?
A)
Nöropati
B) HbA1C
C) Adacık hücre antikoru
D)
Tiroid otoantikorları
E) Mikroalbüminüri
46. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi çomak parmak gelişimine neden olmaz?
A)
Siyanotik konjenital kalp hastalığı
B) Akciğer apsesi
C) Enfektif endokardit
D) Siroz
E) Methemoglobinemi47. Çocuklarda enfektif endokardit etiyolojisinde en sık rol oynayan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Streptococcus pneumoniae
B) Streptococcus viridans
C)
Streptococcus agalactiae
D) Haemophilus influenzae
E) Staphylococcus epidermidis
48. Aşağıdakilerden hangisi masum üfürüm olamaz?
A) Diyastolik üfürüm
B)
Kısa sistolik ejeksiyon üfürümü
C) Sternum sol-üst kenarda duyulan üfürüm
D) I.-II. derece üfürüm
E) Sternum sol-alt kenarda duyulan üfürüm
49. Aşağıdakilerden hangisi DiGeorge sendromunun bulgularından biri değildir?
A)
Özofagus atrezisi
B) Bifid uvula
C) Konjenital kalp hastalıkları
D) Hepatosplenomegali
E)
Hipertelorizm
50. Hiper IgE sendromu aşağıdakilerden hangisi ile karakterizedir?
A)
Otozomal resesif geçiş
B) B hücresi sayısında artma
C) Bozulmuş kemotaksis
D) Tekrarlayan Escherichia coli enfeksiyonları
E) Tekrarlayan Stafilokokkal enfeksiyonlar
51. Aşağıdakilerden hangisi pulmoner hemoraji nedenlerinden biri değildir?
A)
Yabancı cisim
B) Pulmoner venöz basınçta artış
C) İnterstisyel pnömoni
D)
Arteriovenöz malformasyon
E) Pulmoner emboli
52. Aşağıdaki kanama faktörlerinden hangisinin eksikliğinde, kanama görülmesi olasılığı en düşüktür?
A)
Faktör VIII
B) Faktör IX
C) Faktör XI
D) Faktör XII
E)
Faktör XIII
53. Aşağıdaki durumların hangisinde mikrositer tipte anemi gözlenmez?
A) Fanconi aplastik anemisi
B)
Demir eksikliği anemisi
C) Sideroblastik anemi
D) Talasemi
E) Kurşun zehirlenmesi
54. On beş yaşındaki bir erkek çocuk ayaklarda şişme, koyu renkli idrar yapma, görmede bulanıklık ve işitme azlığı yakınmalarıyla getiriliyor. Öyküsünden dayısının 4 yıldır hemodiyaliz tedavisinde izlendiği öğreniliyor.
Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
IgA nefropatisi
B) Alport sendromu
C) Fabry hastalığı
D) Lowe sendromu
E) Sistemik lupus eritematozus
55. Ayaklarında ve periorbital bölgede ödem yakınmalarıyla başvuran 16 yaşındaki bir genç kızda 4+ proteinüri saptanıyor. Öyküsünden 6-7 yaşlarından beri zaman zaman eklem ve karın ağrılarının olduğu, ağrı kesici aldığı ve 3-4 gün sonra geçen ağrılara ateşin eşlik ettiği öğreniliyor.
Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Otoimmün hepatite sekonder nefropati
B) Membranöz glomerülonefrit
C) Sistemik lupus eritematozus
D) AA tipte amiloidoz
E)
Sjögren sendromu
56. Aşağıdakilerden hangisi hidrosefaliye yol açan durumlardan biri değildir?
A)
Konjenital akuaduktal stenoz
B) Chiari malformasyonu
C) Dandy-Walker sendromu
D) Menenjit
E) Trizomi 18
57. İlk defa nöbet geçiren bir çocukta aşağıdaki durumların hangisinde lumbar ponksiyon yapılması sakıncalıdır?
A)
Menenjit şüphesi
B) Ensefalit şüphesi
C) Beyin apsesi şüphesi
D)
Subaraknoid kanama
E) Sepsis

58. Wilms tümörlü bir hastada kötü prognoz en çok aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A)
Aniridi
B) Cinsiyet
C) Hemihipertrofi
D) Anaplazi saptanması
E)
Yaş
59. Aşağıdakilerden hangisi ailevi ya da genetik olarak kansere yatkınlık yaratan durumlardan biri değildir?
A)
Ataksi-telanjiektazi
B) Nörofibromatoz
C) Duchenne tipi musküler distrofi
D)
Trizomi 21
E) Kseroderma pigmentosum
60. Aşağıdakilerden hangisi malpraktis kavramını tanımlar?
A)
Teknolojik yetersizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi
B) Uygulanan işlemden dolayı hastanın zarar görmesi ve sonuçta yaşamını kaybetmesi
C) Uygulanan işlem sonucunda, öngörülebilen ve istenmeyen etkilerin oluşması
D) Bilgi ve beceri eksikliği ya da özensizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi
E)
Bilgi veya beceri eksikliği nedeniyle tıbbi işlemin gereği gibi yapılamaması
61. Bir hastanın kendisine yapılacak cerrahi girişimin niteliğini, gerekçesini, risklerini, varsa seçeneklerini anladıktan sonra bu işlemin gerçekleştirilmesine, aydınlatılmış onam (bilgilendirilmiş olur-rıza) adı verilir.
Bu kavramın dayandığı etik ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Dürüstlük
B) Yaşama saygı
C) Adalet
D) Özerkliğe saygı
E)
Zarardan sakınma62. Hafif veya orta düzeydeki bir şok tablosunda aşağıdaki organların hangisinde arteriolar düzeyde vazokonstrüksiyon gözlenmez?
A)
Deri
B) İskelet kası
C) Bağırsaklar
D) Karaciğer
E) Beyin
63. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası yara enfeksiyonu gelişme riskini artıran sistemik faktörlerden biri değildir?
A)
Diabetes mellitus
B) Ateroskleroz
C)
Steroid kullanımı
D) Obezite
E) Malnütrisyon
64. Künt karın travmasına bağlı diyafragma laserasyonu olan bir hastanın arteryal kan gazları analizi şöyledir: pCO2 70 mmHg, CO2 içeriği 32 mEq/L, CO2 kapasitesi 27 mEq/L, standart bikarbonat 25 mEq/L, aktüel bikarbonat 30 mEq/L, baz fazlası +2.5 mEq/L, pH 7.2.
Bu hastadaki asit-baz dengesi bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kısmi kompanse metabolik asidoz
B) Metabolik asidoz + kombine respiratuvar asidoz
C) Primer metabolik asidoz + kompanse respiratuvar alkaloz
D) Metabolik dengede respiratuvar asidoz
E) Respiratuvar asidoz + kompanse metabolik alkaloz


Cevap ÖSYM D diye açıklasa da bu soruda doğru cevap yoktur.
Çünkü verilerden 2 bulgu metabolik dengeyi işaret ederken, 3 bulgu metabolik denge olmadığını işaret etmektedir. Detaylı açıklama aşağıdadır:
Travma nedeniyle diyafragma yaralanması olan pCO2’nin normal değeri olan 40 mmHg’nın üzerine çıkması (70 mmHg) ve pH’nın 7.2 olması bu hastada respiratuvar asidoz olduğunu gösteriyor.
Standart bikarbonat (normal değeri 22-26 mEq/L) metabolik denge bozukluğunu gösterir (1,2). Sorudaki hastada standart bikarbonatın normal olması hastada metabolik denge olduğunu gösteriyor.
Baz fazlalığı (normal değerleri ±2.5’dir) metabolik olayları yansıtmaktadır (1,2). Sorudaki hastada, normalin üst sınırında da olsa, normal olması hastada metabolik denge olduğunu göstermektedir.
Ancak soruda metabolik denge ile çelişen bilgiler de var.
Aktüel (gerçek) bikarbonat (normal değeri 22-26 mEq/L) metabolik olaylar sonucunda değişmektedir (1,2).
Normalden küçük değerler metabolik asidozu, normalden büyük değerler metabolik alkalozu göstermektedir (1,2). Sorudaki hastada gerçek bikarbonatın yüksek olması kompanzatuar metabolik alkalozun göstergesidir.
CO2 içeriği (Total CO2) (normal değeri 24-29 mEq/L) metabolik değişiklikleri gösterir (1,2). Sorudaki hastada CO2 içeriğinin yüksek olması kompanzatuar metabolik alkalozun göstergesidir.
Standart bikarbonat ve aktüel bikarbonat arasındaki ilişki, solunum asidozu ya da alkalozu belirlemektedir. Standart bikarbonat aktüel bikarbonattan küçükse, respiratuvar asidozu vardır (1,2). Sorudaki hastada respiratuvar asidozun bir diğer göstergesi de budur.
CO2 içeriği ile standart bikarbonat arasındaki ilişki solunum asidozu ya da alkalozunu gösterir.
CO2 içeriği > standart bikarbonat ise solunum asidozu vardır (1,2). Sorudaki hastada respiratuvar asidozun bir diğer göstergesi de budur.
CEVAP OLARAK VERİLEN ‘METABOLİK DENGEDE RESPİRATUVAR ASİDOZ’ KOMPANZATUVAR METABOLİK ALKALOZUN OLMADIĞINI İFADE ETMEKTEDİR.
OYSA CO2 İÇERİĞİNİN VE AKTÜEL BİKARBONATIN NORMALDEN YÜKSEK OLMASI BU HASTADA METABOLİK DENGE OLMADIĞININ, BİR BAŞKA DEYİŞLE KOMPANZATUVAR METABOLİK ALKALOZUN GELİŞMEYE BAŞLADIĞININ GÖSTERGESİDİR. HASTADA METABOLİK DENGE OLDUĞUNU İŞARET EDEN DİĞER BULGULARLA ÇELİŞMEKTEDİR.
BU VERİLERLE HASTADA METABOLİK DENGE OLDUĞU YANİ KOMPANZATUVAR METABOLİK ALKALOZUN BAŞLAMADIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.


65. Yoğun bakım hastalarında komplikasyon riskini azaltmak için kan glukoz düzeyi hangi aralıkta tutulmalıdır?
A) 80-110 mg/dL

B) 110-140 mg/dL
C) 140-180 mg/dL
D) 180-200 mg/dL
E) 200-240 mg/dL
66. Yoğun bakım gerektiren bir hastada temel enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Karbonhidrat
B) Trigliserid
C) Laktik asit
D) Protein
E) Ketonlar
67. Travma sonrası ortaya çıkan aşağıdaki hormonal yanıtlardan hangisi diyabetojenik etki oluşturmaz?
A) ACTH

B) Adrenalin-noradrenalin
C) Hidrokortizon
D) 17-OH ketosteroidler
E) Büyüme hormonu


Bu soru yanlıştır, cevap A değil D olmalıdır:

ACTH glukokortikoid salgısını arttırır. Major glukokortikoid olarak da kortizol karaciğerde glukoneogenezisi uyarır, kas ve yağ dokusunda insülin direncini indükler (1).
ACTH da kortizol üzerinden indirekt olarak diabetojenik etki oluşturur.68. Otuz iki yaşında bir erkek hasta trafik kazası geçirmesi nedeniyle acil servise getiriliyor. Hastanın yapılan fizik muayenesinde bilincin kapalı, solunumun yüzeyel, alt ekstremitelerinde kırıklar, hipotansiyon ve belirgin taşikardi saptanıyor.
Bu hastada ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endotrakeal entübasyonla hava yolu açılması
B) Geniş, periferik kateterlerle sıvı verilmesi
C) Kan grubu tayini ve kan transfüzyonu
D) Nörolojik muayene ve gerekirse hemen kraniyal bilgisayarlı tomografi
E) Ekstremite kırıklarının eksternal stabilizasyonu
69. Aşağıdaki lezyonların hangisinde meme kanseri gelişme riskinde artma gözlenmez?
A)
Atipik lobüler hiperplazi
B) Atipik duktal hiperplazi
C) Basit sklerozan adenozis
D) Lobüler karsinoma in situ
E) Şiddetli (Florid) hiperplazi
70. Kırk beş yaşındaki bir kadın hastanın sol memesinde kitle saptanıyor. Yapılan mamografi sonucunda lezyonun BI-RADS 4 olduğu belirleniyor.
Bu hastadaki lezyonun patolojisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Hastada kistik hastalık vardır.
B) Lezyon benigndir ve bir yıl sonra rutin mamografi yapılmalıdır.
C) Lezyon büyük olasılıkla benigndir ve hasta kısa aralıklarla izlenmelidir.
D) Lezyon şüphelidir ve mutlaka biyopsi yapılması gerekir.
E) Lezyon büyük olasılıkla maligndir ve gerekli işlemler yapılmalıdır.
71. Tiroid nodülü olan bir hastada tiroid fonksiyon testlerinin normal olması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Ultrasonografi

B) 131Ι sintigrafisi
C) İnce iğne aspirasyon sitolojisi
D) Tiroid antikor düzeylerinin saptanması
E) TSH supresyon tedavisi


Bu soru yanlıştır, cevap A değil C olmalıdır:
Tiroid nodülü olan bir hastada tiroid fonksiyon testlerinin normal olması durumunda öncelikle yapılması gereken tetkikin cevabı ultrasonografi olarak açıklandı.
Ancak uzun yıllardır pek çok kaynakta tiroid nodülü olan bir hastaya ilk yapılması gereken en iyi tetkikin ince iğne aspirasyon biyopsisi olduğu yazmaktadır.
Cerrahinin temel kitaplarında Schwartz’s Principles of Surgery de tiroid nodüllerine yaklaşımda öncelikle ince iğne aspirasyon biyopsisi önerilmekte ve bunun tiroid kitlelerinin tanısında tek en önemli test olduğu vurgulanmaktadır. Ultrasonografinin ise palpe edilmeyen tiroid nodüllerinin saptanmasında ve ince iğne aspirasyon biyopsisi ile tanı konulan şüpheli benign nodüllerin boyutlarını takip etmede invaziv olmayan ve ucuz bir yöntem olduğu belirtilmektedir (1). Aynı kitapta tiroid nodüllerine yaklaşımın özetlendiği akış şemasında da ince iğne aspirasyon biyopsisi ilk yöntem olarak gösterilmiştir. Aynı bilgi bu kitabın 1999 yılı baskısında da mevcuttur (2).
Başka bir kaynakta da tiroid nodülünün değerlendirilmesi başlıklı bir akış şemasında öykü ve fizik inceleme ve tiroid fonksiyon testlerinden sonra ince iğne aspirasyon biyopsisi önerilmiştir (3). Aynı kaynakta ‘öykü ve fizik incelemeyi takiben ince iğne aspirasyonu yapılır’ denmektedir.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından yayınlanan ‘Tiroid Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar’ kitapçığında da tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin ilk sıraya yerleştiği bildirilmiştir (4).72. Özofagusun manometri ile tetkiki aşağıdakilerin hangisinde gerekli değildir?
A)
Disfaji varlığında
B) Antireflü cerrahi öncesinde
C) Özofagus tümörlerinde
D) Akalazya varlığında
E) Baryumlu grafide motor disfonksiyon saptanması durumunda
73. Otuz iki yaşında bir kadın hasta, 6 saat önce başlayan sağ üst kadranda künt ve interskapüler bölgeye yayılan ağrı, sarılık, 38.5 °C aksiller ateş, iştahsızlık ve bulantı yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden 5 yıl önce kolesistektomi ameliyatı geçirdiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede sağ üst kadranın duyarlı, solunumunu sık ve yüzeyel yapıcı de-recede istemli kas direncinin olduğu saptanıyor. İdrarının çay renginde olduğu gözleniyor. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde lökosit sayısı 14 000 /mm3, amilaz düzeyi 250 IU/L, total bilirübin düzeyi 7 mg %, AST ve ALT düzeyleri normal değerin üst sınırında olarak bulunuyor. Yapılan ultrasonografide koledok 1.3 cm dilate ve pankreas hafif ödemli olarak izleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Perfore ülser
B) Karaciğer apsesi
C) Akut pankreatit
D) Kolanjit
E) Divertikülit
74. Kırk beş yaşında bir erkek hasta iki gündür devam eden kramp tarzı karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmalarıyla acil servise başvuruyor. Öyküsünden 3 yıl önce perfore apandisit nedeniyle apendektomi geçirdiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenede hastanın dehidrate ve karnının distandü olduğu saptanıyor. Çekilen ayakta direkt karın grafisinde yer yer gaz-sıvı seviyeleri gözleniyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Akut kolesistit
B) Yapışıklığa ikincil bağırsak tıkanması
C) Kolorektal kanser
D) Akut mezenterik iskemi
E) Sigmoid volvulus
75. Aşağıdaki mide epitelyal polip tiplerinden hangisinin maligniteye dönüşme riski en yüksektir?
A)
İnflamatuvar
B) Hamartamatöz
C) Adenomatöz
D) Heterotopik
E) Hiperplastik
76. Aşağıdakilerden hangisi Crohn kolitinin makroskopik görünümü ile uyumlu bir bulgu değildir?
A)
Duvar kalınlaşması
B) Mezenterde kalınlaşma
C) Segmental tutulum
D) Mezenterik lenfadenopati
E) Serozal telanjiektaziler
77. Soliter rektal ülser aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
A)
Rektal kanama
B) Ağrı
C) İnternal intususepsiyon
D) Perianal fistül gelişimi
E) Mukuslu dışkılama
78. Kolon kanseri ameliyatı geçiren bir hastanın takibinde, aşağıdakilerden hangisi ilk 2 yılda her 3 ayda bir mutlaka yapılmalıdır?
A) Karsinoembriyojenik antijen tayini

B) Kolonoskopi
C) Abdominal bilgisayarlı tomografi
D) Tam kan sayımı
E) Akciğer röntgeni
79. Prostat apsesi spontan olarak en sık aşağıdakilerden hangisine rüptüre olur?
A)
Perineye
B) Suprapubik bölgeye
C) Rektuma
D) Subtrigonal ilerleyerek mesaneye
E) Uretraya

80. Erişkinlerde, uykuda solunum durmasına yol açabilen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Obezite

B) Tonsil hipertrofisi
C) Farengeal hipotoni
D) Hipotiroidi
E) Septum deviasyonu
81. Kolik tarzında karın ağrısı, safralı kusma ve kanlı-mukuslu dışkılama şikâyetleriyle getirilen 8 aylık bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Meckel divertiküliti
B) Apandisit
C) Hirschsprung hastalığı
D) İnvajinasyon
E) Orta bağırsak (mid-gut) volvulusu
82. Aşağıdakilerden hangisi konjenital kataraktın nedenlerinden biri değildir?
A)
Maternal diyabet
B) Feokromositoma
C)
Kızamıkçık
D) Sifiliz
E) Toksoplazmozis
83. Spinal anestezi uygulamasında lokal anestezik aşağıdaki aralıklardan hangisine enjekte edilir?
A)
Epidural
B) Retroperitoneal
C) Subdural
D) İntraperitoneal
E) Subaraknoid

84. Ani başlayan şiddetli baş ağrısı ve kısa süreli şuur kaybı nedeniyle muayene edilen 30 yaşındaki bir hastada yalnızca meninks irritasyon bulguları saptanmıştır.
Bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?
A) Subaraknoid kanama

B) Beyin apsesi
C) Menenjit
D) Epidural kanama
E) Subdural kanama
85. Eli açık olarak yere düşen 40 yaşında bir kadında genellikle gözlenen kırık tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Metakarpal kırık
B) Suprakondiler humerus kırığı
C) Radius alt uç ekstansiyon kırığı
D) Olekranon kırığı
E) Ulna distal metafiz kırığı

86. Rekürrensin en aza indirgenebilmesi için en etkili ovaryan endometriyoma tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Vaporizasyon
B) Aspirasyon
C) Koterizasyon
D) Kistektomi
E) İlaç tedavisi

87. Kadınlarda alt ve üst genital traktus enfeksiyonlarında, aşağıdakilerden hangisinin varlığında eşin tedavi edilmesi gerekli değildir?
A)
Neisseria gonorrhoeae
B) Gardnerella vaginalis
C) Chlamydia trachomatis
D) Candida albicans
E) Trichomonas vaginalis


Bu soru; Kötü sorulmuş bir sorudur. Sorunun Gardnerella vaginalis'i sorduğu açıktır. Ancak; D seçeneğindeki Candida albicans için bir çok textbookta eş tedavisinden hiç bahsedilmemektedir. Jinekolojinin en temel kitabı olan Novak Gynecology'den referans'ta aşağıdadır.88. Adet gecikmesi nedeniyle başvuran bir kadında hCG düzeyi 800 mIU/ml olarak saptanıyor. Yapılan vajinal ultrasonografide gebelik kesesi gözlenmiyor.
β hCG düzeyi 800 mIU/ml olarak saptanıyor. Yapılan vajinal ultrasonografide gebelik kesesi gözlenmiyor.
Bu kadın için ayırıcı tanıda aşağıdakilerden hangisi en az düşünülmelidir?
A) Trofoblastik hastalık

B) Anormal intrauterin gebelik
C) Çok erken normal intrauterin gebelik
D) Ektopik gebelik
E) Yakın zamanda sonlanmış, komplet abortus
89. Aşağıdakilerden hangisi Gartner kanalı kistlerinin özelliklerinden biri değildir?
A)
Embriyonik kaynaklı olması
B) Genellikle vajina yan duvarında lokalize olması
C) Nadiren semptomatik olması
D) Sıklıkla uterin anomalilere eşlik etmesi
E) Mezonefrik kökenli olması90. Gebelikte, belirgin diabetes mellitus tanısı için kabul edilen 126 mg/dL açlık plazma glukoz eşik değer kriterinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Konjenital anomali sıklığının artması
B) Nefropati riskinin artması
C) Retinopati riskinin artması
D) İnsülin tedavisi başlama değeri olması
E) İntrauterin fetal ölüm riskinin artması

91. Gebeliğin ilk haftalarında yüksek doz radyasyona maruz kalınması durumunda, fetüste görülme olasılığı en yüksek olan malformasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hidrosefali
B) Mikrosefali
C)
Kalp ve damar anomalileri
D) Genitoüriner anomaliler
E) İskelet anomalileri
92. Aşağıdaki viral aşılardan hangisinin gebelikte uygulanması kontrendike değildir?
A) İnfluenza aşısı

B) Kabakulak aşısı
C) Kızamık aşısı
D) Kızamıkçık aşısı
E) Varisella aşısı
93. Aşağıdakilerden hangisi doğum indüksiyonunun kontrendikasyonlarından biri değildir?
A)
Plasenta previa
B) Geçirilmiş klasik sezaryen öyküsü
C) Transvers duruş
D) Kronik hipertansiyon
E) Histerotomi öyküsü94. Aşağıdakilerden hangisi polikistik over sendromu ve hirşutizm tedavisinde kullanılan kombine oral kontraseptif hapların etki mekanizmalarından biri değildir?
A)
Lüteinize edici hormon supresyonu
B) Seks hormon bağlayıcı globulin yapımının artması
C) Androjen supresyonu
D) Deride 5 alfa-redüktaz inhibisyonu
E) Folikül stimüle edici hormon uyarılması
95. Aşağıdakilerden hangisi saf gonadal disgenezinin bulgularından biri değildir?
A)
Dişi fenotip
B) Streak gonad
C) Kısa boy
D) Germ hücreli neoplazi riski
E) Hipergonadotropizm
96. Kadınlarda dolaşımdaki testosteron miktarına aşağıdaki androjenlerden hangisinin periferik dönüşümü en fazla katkıyı sağlar?
A)
Dihidrotestosteron
B) Androstenedion
C)
Dehidroepiandrosteron
D) Androstenediol
E) Dehidroepiandrosteron sülfat
97. Kırk beş yaşında multipar kadın hastanın rutin kon-trolü sırasında alınan Pap smear sonucunda yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HGSIL) saptanmıştır.
Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolposkopi altında biyopsi

B) Lazer ile evaporasyon
C) Total histerektomi
D) Servikal koterizasyon
E) Üç aylık aralarla Pap smear takibi
98. Aşağıdaki germ hücreli tümörlerden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir?
A)
Malign teratom
B) Embriyonal karsinom
C) Disgerminom
D) Endodermal sinüs tümörü
E) Poliembriyoma99. Rahim içi araç kullanmasına rağmen gebe kalıp gebeliği devam ettiren kadınlarda aşağıdakilerden hangisinin sıklığında artma görülmez?
A) Fetal malformasyon

B) II. trimester abortusları
C) Sepsis
D) Preterm doğum
E) Düşük doğum ağırlığı100. Düşük hormon dozlu kombine oral kontraseptif hapların içindeki östrojen aşağıdakilerin hangisinde azalmaya yol açar?
A)
HDL kolesterol düzeyi
B) Kemik mineral dansitesi
C) Trigliserid düzeyi
D) Fibrinojen düzeyi
E) LDL kolesterol düzeyi
caner isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Reklamlar
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Hizli Erisim


WEZ Format. Şuan Saat: 05:45 AM.


ymm sınavı | spk sınavı | spk sınavı soruları | ufrs | spk soruları | smmm staj | tesmer | tus | Eğitim Seti | Eğitim Öğretim | Tus724 | Tus Soruları | Spk Sınavı | UFRS | AÖF
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
<